Kup w przeciągu:

12

[11.07]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj.

Zamówienia zostaną zrealizowane w kolejnym dniu roboczym.

Zamówienia zostaną zrealizowane w kolejnym dniu roboczym.

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, salonów sprzedaży sklep.tremark.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu sklep.tremark.pl i Klienta¹ oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Sklep internetowy sklep.tremark.pl dostępny pod adresem sklep.tremark.pl, prowadzony jest przez firmę Tremark Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 129 lok. U22, 03-186 Warszawa. Numer NIP: 527-244-94-84, REGON: 015853350 (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221518.

Sklep jest dostępny pod adresem sklep.tremark.pl który umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie.

Przedmiot działalności sklepu

 1. Sklep sklep.tremark.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu komputerowego oraz elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy pod adresem sklep.tremark.pl oraz w salonie sprzedaży Tremark ul. Modlińska 129/u22 03-186 Warszawa.

Witryna sklep.tremark.pl umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie sklep.tremark.pl.

Definicje

 1. a) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 2. b) Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. c) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym
  przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. d) Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem¹ za pośrednictwem sklep.tremark.pl
 5. e) Produkty - Wszystkie towary oferowane w sklepie sklep.tremark.pl fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 6. f) Ceny - Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.tremark.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron, jest cena po której Klient¹ zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.
 7. g) Sprzedawca – Tremark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińska 129/U22 03-186, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000221518, numer NIP: 5272449484, REGON: 015853350, kapitał zakładowy: 100.000 złotych.
 8. h) Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 9. i) Towar – rzecz ruchoma, którą Klient¹ może nabyć poprzez sklep.tremark.pl Konto – przestrzeń sklep.tremark.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.
 10. j) Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminie i jest dostępna na stronie sklep.tremark.pl w formacie „pdf”.

Podatkowa dokumentacja zakupów

 1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym sklep.tremark.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054)   oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta¹ będącego konsumentem a także przedsiębiorcą na prawach konsumenta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2.1. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie sklep.tremark.pl/kontakt. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

Zamówienia

 1. Zamówienie w sklepie internetowym sklep.tremark.pl można złożyć w następujący sposób:
 2. a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,
 3. b) faksem wysłanym pod numer: +48 22 636 55 63 lub pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: kontakt@sklep.tremark.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,
 4. c) telefonicznie pod numerem działu handlowego: +48 22 888 20 80, Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego . W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie odbioru towar w salonie sprzedaży w Warszawie.
 6. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.

Moment zawarcia umowy sprzedaży

 1. W przypadku potwierdzenia  przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta będącego konsumentem a także przedsiębiorcą na prawach konsumenta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 6 i 7 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy sklep.tremark.pl a Klientem.

Odwrotne obciążenie VAT

 1. Jeżeli łączna wartość Towarów wymienionych w poz. 28a–28c  załącznika nr 11 do Ustawy VAT tj.: komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo (stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te Towary przekracza kwotę 20 000 zł netto, do ich nabycia nie stosuje się Regulaminu Serwisu. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym konsumentem a także przedsiębiorcą na prawach konsumenta na odrębnie, pisemnie ustalonych przez Strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie Towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT.
 3. Klient będący konsumentem a także przedsiębiorcą na prawach konsumenta  po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji, w przypadku jeśli dotyczą one Towarów wymienionych w poz. 28a–28c  załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nie otrzymuje odpowiednio wiadomości e-mail, o których mowa w art. IV.5.2., Umowa sprzedaży nie jest zawierana.  Po złożeniu Zamówienia/Rezerwacji z Klientem skontaktuje się pracownik działu B2B Usługodawcy w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia/Rezerwacji, w tym czy Zamówienie/Rezerwacja Klienta podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT. Zapłata należności z tytułu sprzedaży Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT  w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwia Usługodawcy identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
 4. W przypadkach Umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień/Rezerwacji lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT, Klient będący konsumentem a także przedsiębiorcą na prawach konsumenta zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Usługodawcę odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych procedurą odwrotne obciążenie VAT, o których mowa w Ustawie VAT.
 5. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem a także przedsiębiorcą na prawach konsumenta  składając Zamówienie/Rezerwację w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w rozumieniu Ustawy VAT, której wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto, zapłaci cenę Towaru wymienionego w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT korzystając z udostępnionych w Sklepie Internetowym elektronicznych instrumentów płatniczych, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z działem B2B Usługodawcy, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta pracownikowi działu B2B Usługodawcy. W przypadku gdy Klient nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji za pośrednictwem działu B2B Usługodawcy, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona Usługodawcy w trakcie składania Zamówienia/Rezerwacji.

Warunki techniczne. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz.1204 z późn. zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta¹ i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta¹ na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient¹ nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelnienia, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze sklepu sklep.tremark.pl. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami: (Internet Explorer; Chrome; Safari; Firefox; Opera; Android; Safari (iOS); Windows Phone; Blackberry).

Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia.) W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta¹ proponując nowy termin realizacji. Do Klienta¹ należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.
 2. W przypadku wyboru przez klienta¹ sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Sposób realizacji zamówienia (dostarczenia towaru)

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta¹ w chwili składania zamówienia:
 2. a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta¹ na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca).
 3. b) Odbiór zamówienia w salonie sprzedaży.
 4. c) Odbiór zamówienia w paczkomacie.
 5. d) Faktura VAT, paragon - klient¹ otrzymuje na podany adres e-mail w wersji elektronicznej.
 6.     Faktura VAT zostaje wystawiona tylko w przypadku podania pełnych danych firmy łącznie z numerem NIP podczas składania zamówienia. W przypadku gdy powyższe dane nie zostaną podane podczas składania zamówienia automatycznie zostaje wystawiony paragon imienny bez możliwości wystawienia do niego Faktury VAT. Firma Tremark Sp. z o. o. nie posiada na chwilę obecną technicznej możliwości umieszczenia numeru NIP na paragonie fiskalnym.
  „W sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik. W takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę" - Ministerstwo Finansów.

Płatności

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. Wybierając formę płatności PayU, oraz realizację wysyłkową (kurier/poczta Polska), realizacja zamówienia może obejmować tylko i wyłącznie adresy wysyłkowe (Klienta/Kupującego), które zostały zdefiniowane w profilu użytkownika, konta PayU.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta¹ kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Odstąpienie od umowy - postanowienia ogólne

 1. a) Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania im produktu, bez
  podawania przyczyny. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie "g" poniżej.
 2. b) Jeżeli konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 3. c) Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba, inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 4. d) W celu wykonania prawa odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia, przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.
 5. e) Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 6. f) W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 7. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta . Nie należy odsyłać towaru za pośrednictwem usługi “za pobraniem”. W przypadku odesłania towaru do Sprzedawcy za pośrednictwem usługi “za pobraniem”, Sprzedawca odliczy poniesiony koszt odebrania przesyłki i potrąci tę kwotę od wartości zwrotu należności w związku z odstąpieniem od umowy.
 8. Jeżeli Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta korzystając z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.
 10. g) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi¹ w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów 

- świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli Klient¹ wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

 1. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Odpowiedzialność za wady towaru i za jego zgodność z umową i procedury reklamacyjne

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym sklep.tremark.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu sklep.tremark.pl. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.
 2. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
 3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta¹ będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
 5. a) Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,
 6. b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,
 7. c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,
 8. d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 9. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z  pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres sklepu sklep.tremark.pl lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy Tremark Sp. z o.o.
 10. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 11. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
 12. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 13. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w serwisie internetowym sklep.tremark.pl.
 14. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Klienta¹ danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient¹ może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki, a także firmom księgowym i windykacyjnym w celu obsługi należności.
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.; dalej: ,,RODO”) – zgodnie z jego postanowieniami. Klient¹ ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest Tremark Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 129 lok. 22U, 03-186 Warszawa. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są w następujących procesach:
 4. a) rejestracji w serwisie podczas zakładania Konta Klienta¹;
 5. b) weryfikacji i identyfikacji Klienta¹ podczas logowania;
 6. c) zawierania umów o świadczenie Usług oraz umów sprzedaży na odległość;
 7. d) wysyłania za pomocą formularzy na stronie informacji o chęci współpracy z Tremark Sp. z o.o.;
 8. e) korzystania z funkcjonalności Serwisu.

 

 1. Zakres danych, pozyskiwanych w procesach:
 2. a) Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy,
 3. b) Numer telefonu,
 4. c) Adres e-mail,
 5. d) Adres/ Adres siedziby firmy, 
 6. e) NIP – w przypadku przedsiębiorstw

 

 1. Cele, w jakich pozyskiwane są Dane osobowe:
 2. a) umożliwienie korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym proces logowania;
 3. b) zawieranie i realizowanie umów o świadczenie Usług, które zawierane są za pomocą Serwisu;
 4. c) wypełnianie zobowiązań Sprzedawcy, w szczególności reklamacyjnych, dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów,
 5. d) przesyłanie informacji o zmianie cennika oraz regulaminu:
 6. e) generowanie należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, między innymi prowadzenia procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;
 7. f) przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczna- warunkiem jest wyrażenie zgody przez Klienta¹;
 8. g) sporządzanie dokumentacji księgowej, w tym wystawienia i przechowywania faktur;
 9. h) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Podstawa prawna przetwarzania danych:
 11. a)zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą, na ich przetwarzanie (Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat);
 12. b)niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
 13. c)niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy;
 14. d)prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sprzedawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.
 15. Czas przechowywania danych:

Dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz do wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Tremark Sp. z o.o. od Klientów¹ oraz roszczeń Klientów¹ wobec Tremark Sp. z o.o.. Dane osobowe Klienta, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat. W pozostałym zakresie, uzasadnionym celami przetwarzania, dane będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna do ich przetwarzania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 1. Prawa Klienta w zakresie powierzania danych osobowych

Każdy Klient¹ ma prawo:

 1. a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Tremark Sp. z o.o.,
 2. b) sprostowania lub modyfikacji danych osobowych, które Państwa dotyczą,
 3. c) usunięcia Danych osobowych, realizując prawo do bycia zapomnianym,
 4. d) ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych,
 5. e) przenoszenia Danych Osobowych,
 6. f) cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonych zgód marketingowych za pośrednictwa mailowej dyspozycji na adres e-mail: bok@tremark.pl
 7. g) wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych osobowych.

W celu realizacji powyższych uprawnień, o których mowa powyżej, należy wysłać e-mail na adres bok@tremark.pl.

 1. Zabezpieczenie Danych Osobowych

Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom¹ wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, i w tym celu:

 1. a)stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
 2. b)stosuje środki zapewniające:
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: bok@tremark.pl

Obowiązujące prawo

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych tremark.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

Klient¹ - Klient będący konsumentem a także przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl